วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

น.ส. ชนิศา ไชยโชค
รหัส 544189034
สาขา พลศึกษา
หมู่เรียน 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง